Koszyk

Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.nitula.pl

Data publikacji: 17 lutego 2024 roku

Regulamin obowiązuje podczas zakupów w Sklepie Nitula na platformach Instagram, Facebook, Etsy, OLX, Allegro oraz Sklepie Internetowym Nitula www.nitula.pl

§ 1 Definicje

  1. Pojęcia pisane dużą literą w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – NITULA Pracownia Krawiecka Agnieszka Markowicz z siedzibą w Paszyn 350, 33-326 Paszyn, Numer NIP: 7342895305, REGON: 386076679 e-mail: biuro@nitula.pl

Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Sklepu, w tym składająca Zamówienie i zawierająca ze mną Umowę Sprzedaży,

Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, zawierający ze mną Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, składający Zamówienie/zawierający ze sprzedawcą Umowę Sprzedaży w bezpośrednim związku z jego działalnością gospodarczą, gdy Umowa ta nie ma dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie i zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

Produkt – rzecz kupiona lub prezentowany w Sklepie lub wykonana na indywidualne zamówienie Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Kupującego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach opisanych w tym Regulaminie,

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za zgodą osoby fizycznej, polegająca na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach, w tym informacje handlowe,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Sprzedawcą a Kupującym po złożeniu przez Kupującego Zamówienia i zaakceptowaniu go przez Sprzedawcę, dokonaniu zapłaty (w przypadku przedpłaty) i jego przyjęciu przez Sprzedawcę,

Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (w tym przez Internet),

Platforma – platforma internetowa Instagram, Facebook, OLX, Allegro oraz Etsy na których sprzedawca prowadzi Sklep oraz własna strona internetowa ze Sklepem Nitula,

Sklep – Strona internetowa/konto prowadzone przez Sprzedawcę a osadzone na Platformie Instagram, Facebook, Etsy, OLX, Allegro oraz własny Sklep Internetowy Nitula pod adresami: https://www.instagram.com/nitulastore/ oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=100067012359018 https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/H2tIJ/https://allegro.pl/uzytkownik/NitulaStore oraz https://www.nitula.pl , na których Sprzedawca prezentuje Produkty do sprzedaży.

Towar niepełnowartościowy – Towar, którego konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z umową określonych u Ustawie o prawach konsumenta;

Treści – informacje przekazywane lub przechowywane na żądanie użytkownika w Serwisie, w tym w postaci słownej, graficznej lub innej.

Treści niedozwolone – treści niezgodne z prawem Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek państwa członkowskiego (zgodnie z definicją aktu o usługach cyfrowych) oraz treści niezgodne z Regulaminem.

2. Ten dokument, dostępny na stronie Sklepu Internetowego Nitula oraz pod adresem: https://www.nitula.pl/regulamin-sklepu/.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie osadzonym na Platformie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie Platformy.

2. Korzystam z Platformy na podstawie łączącej mnie z nią umowy, na warunkach opisanych w regulaminie Platformy oraz z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Platformę. Ten Regulamin dotyczy umów zawieranych w sposób w nim opisany oraz za pośrednictwem poniższych platform, za pomocą udostępnionych przez nie funkcjonalności i z uwzględnieniem ich regulaminów, do których poszanowania Kupujący jest zobowiązany.

Link do regulaminu Platformy Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Link do regulaminu Platformy Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870

Link do regulaminu platformy OLX: https://pomoc.olx.pl/olxplhelp/s/article/aktualny-regulamin-V32-olx

Link do regulaminu i polityki prywatności Platformy Etsy: https://www.etsy.com/pl/legal/sellers/

Link do regulaminu platformy Allegro: https://allegro.pl/regulamin

Wszystkie miejsca, w których Sprzedawca prezentuje towary i w których można kupić, nazywam łącznie sklepem. Za powyższe platformy i ich funkcjonalności odpowiedzialne są zarządzające nimi podmioty.

3. Sprzedający nie jest Administratorem Platformy Facebook, Instagram, OLX, Allegro ani Etsy, a jedynie korzysta z niej w celu sprzedaży swoich Produktów. Platforma Facebook i Instagram jest zarządzana przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (Instagram, Facebook). Platforma OLX jest zarządzana przez Grupa OLX Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 43 61-872 Poznań, dodając ogłoszenia https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/H2tIJ/. Platforma Allegro jest zarządzana przez Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań, dodając ogłoszenia na https://allegro.pl/uzytkownik/NitulaStore. Platforma Etsy jest zarządzana przez Etsy Ireland UC, 5th Floor, One Le Pole Square, Ship Street Great, Dublin 8, Irlandia – dostawca platformy sprzedażowej Etsy, na której sprzedaję swoje produkty, prowadząc sklep na https://etsy.com.

4. Sprzedający jest administratorem Strony Internetowej ze Sklepem Nitula https://www.nitula.pl

5. Sprzedawca w swoim Sklepie oferuje następujące Produkty: szyte ręcznie dekoracje z tkanin, artykuły dla dzieci (tj. kołderki, poduszki, wyprawka, itp.) oraz dekoracje wystroju wnętrz dziecięcych pokoików (girlandy, zestawy prezentowe, itp.)

6. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym:

– drogą e-mail, wysyłając wiadomość na adres: biuro@nitula.pl

– telefonicznie pod numerem: +48 664 601 729

– korzystając z komunikatora Messenger https://ms-my.facebook.com/people/Pracownia-Krawiecka-Nitula/100067012359018/ oraz Instagram DM https://www.instagram.com/nitulastore/

– korzystając z opcji wiadomości na Platformie OLX https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/H2tIJ/

– korzystając z opcji wiadomości na Platformie Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/NitulaStore

7. Jako dostawca usług pośrednich w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych, Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy, umożliwiający bezpośredni i szybki kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail biuro@nitula.pl. Ten sam punkt kontaktowy służy do bezpośredniego kontaktu z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych.

8. Zasady i warunki składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, określa ten Regulamin. Kupujący zobowiązany jest przy tym do poszanowania zasad korzystania z Platformy.

9. Kupujący, składając Zamówienie i zawierając Umowę Sprzedaży, jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

10. Kupujący zobowiązany jest korzystać z możliwości składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich, a także do niepodejmowania aktywności zakłócających lub mogących zakłócić proces sprzedaży. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści zabronionych przez prawo.

11. Wszelkie informacje o Produktach w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Ceny produktów są cenami końcowymi, podanymi w złotych polskich (Platformy: OLX, Allegro Instagram, Facebook oraz sklep internetowy na www.nitula.pl), natomiast na Platformie Etsy Sprzedawca sprzedaje w walucie Euro (EU) przeliczonym na polskie złote (PLN) po aktualnie obowiązującym kursie. Sprzedawca stosuje indywidualne dostosowania cen jedynie na platformie Etsy.

13. Na prowadzonych przez Sprzedawcę kontach w mediach społecznościowych oraz na Platformie Etsy i sklepie online (www.nitula.pl) można przeczytać opinie klientów o produktach i usługach. Sprzedawca zapewnia prawdziwość opinii przez publikowanie jedynie opinii od osób, które faktycznie są klientami Sklepu. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny z dobrymi obyczajami. Do każdego zamówienia Sprzedawca umieszcza prośbę o opinię, a klient chcąc takową zostawić na sklepie online musi założyć konto (podając maila i tworząc hasło). Prośby o opinię Sprzedawca wysyła wyłącznie do osób, które kupiły Produkt.

14. Na żądanie kupującego zgłoszone podczas składania zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej lub papierowej (imienną lub na firmę), którą wysyła do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu dostawy/wykonania usługi/zgłoszenia żądania. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wysłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego podany w zamówieniu.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczna i wymagania techniczne

1. Sprzedawca może świadczyć nieodpłatnie usługi elektroniczne polegającą na komunikacji drogą e-mail oraz wysyłaniu do Kupującego wiadomości e-mail zawierających informacje na temat działalności Sprzedawcy, w tym informacje handlowe i marketingowe (Newsletter).

2. Kupujący może zapisać się do Newslettera przez wyrażenie zgody, w tym podczas składania Zamówienia.

3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera, klikając przycisk „wypisz się” widoczny na końcu każdej wiadomości Newsletter lub przesyłając mi żądanie wypisania z usługi.

4. Wszelkie reklamacje związane z obsługą Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nitula.pl lub pocztą tradycyjną. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamację Sprzedawca rozpozna w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu na adres e-mail podany przez składającego reklamację.

5. Do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest spełnienie następujących, podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzysta Kupujący:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– aktywny adres e-mail.

6. Ewentualne dodatkowe wymagania techniczne konieczne do korzystania z Platformy i zapoznania się przez Kupującego z Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę w Sklepie określa właściciel danej Platformy.

7. Do pobrania plików w formacie PDF konieczna jest dodatkowo standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

8. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne i możliwe w każdym momencie. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług i rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, o której został poinformowany zgodnie z Regulaminem, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4 Składanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Nitula wykonując poniższe kroki:

a) Wybierając interesujący Cię Produkt w Sklepie;

b) Dodając Produkt/Produkty do Koszyka;

c) Gdy już Kupujący doda interesujący go Produkt/Produkty kliknie Zobacz Koszyk, gdzie zobaczy listę wybranych Produktów wraz z cenami – Podsumowanie Koszyka;

d) Jeśli wszystko się zgadza klika Przejdź Do Płatności;

e) Potwierdza zapoznanie się i akceptuje Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

f) Zaznacza (opcjonalnie), że chcesz otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter;

g) Następnie podaje swoje dane niezbędne do nadania paczki i/lub wystawienie faktury (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie: nazwa firmy, inny adres do wysyłki, żądanie wystawienia faktury- jeśli chce otrzymać fakturę);

h) Poniżej znajduje się lista zakupów. Kupujący powinien ją sprawdzić. Zatwierdza przyciskiem Kupuję I Płacę. W ten sposób Kupujący potwierdza złożenie Zamówienia;

i) Zatwierdzenie Zakupów z punktu h. jest oświadczeniem woli o chęci zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

j) Kupujący dokonuje płatności za zamówiony Produkt/Produkty i koszty wysyłki.

2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w ciągu 2 dni od Złożenia Zamówienia.

3. Fakt otrzymania Zamówienia, przyjęcia go do realizacji i zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdza się wiadomością e-mail wysyłaną na adres Kupującego wskazany w formularzu podczas składania Zamówienia.

4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5.Kupujący ma obowiązek podać w formularzu zamówienia prawdziwe dane. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Kupującego i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji.

6. Sprzedawca ma jednak prawo do weryfikacji danych Kupującego, w tym danych potwierdzających status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, stosownie do treści art. 38a ustawy o prawach konsumenta (gdy dotyczy).

7. Sprzedawca może wstrzymać realizację Zamówienia w następujących sytuacjach:

a) podanie przez Kupującego nieprawdziwych/nieprawidłowych/niekompletnych danych – po bezskutecznej próbie wyjaśnienia prawidłowości danych z Kupującym i w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym,

b) w przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, c. nieuiszczenia przez Kupującego umówionego Zadatku, o którym mowa w § 4 ust. 2 w ustalonym ze Sprzedawcą terminie.

8. W przypadku Umów zawieranych przez platformę Instagram/Facebook/Etsy/OLX/Allegro, zawarcie umowy odbywa się na zasadach ustalonych przez tę platformę zgodnie z jej regulaminem.

9. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne i możliwe w każdym momencie. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług i rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, o której został poinformowany zgodnie z Regulaminem, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 5 Ceny, płatności, zadatek

1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie oraz wskazane przez Sprzedawcę w inny sposób są cenami końcowymi w polskich złotych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania i wycofywania Produktów ze sprzedaży. Pozostaje to bez wpływu na Umowy Sprzedaży Produktów zawarte przed zmianami.

3. Sprzedawca oferuję następującą metodę płatności -zwykłym przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedającej, w tytule przelewu konieczne jest wpisanie numeru Zamówienia, bank ING nr konta: 20 1050 1722 1000 0092 7750 3570.

4. W przypadku żądania otrzymania faktury/rachunku na etapie złożenia Zmówienia, Kupujący otrzyma fakturę w terminie 30 dni na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail.

5. W przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Sprzedająca może pobierać Zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy kodeks cywilny w wysokości 50%. Zadatek należy opłacić w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy. Pozostałą część ceny należy uiścić po wykonaniu towaru.

6. Po wykonaniu towaru na indywidualne zamówienie, Sprzedawca może Kupującemu okazać w formie zdjęcia lub za pomocą środków porozumiewania na odległość, w celu akceptacji.

7. W ramach ceny, Kupujący ma możliwość jednokrotnego zbiorczego zgłoszenia uwag/poprawek. Zbiorcze zgłoszenie oznacza przekazanie wszystkich uwag/poprawek w jednej wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail wskazany na wstępie. Poprawki/uwagi nie mogą zmieniać założeń początkowych i zaakceptowanych przed ich zgłoszeniem ustaleń i cech towaru, a także – w przypadku oddania etapami – odebranych wcześniej bez zastrzeżeń etapów.

8. Wszelkie dalsze uwagi/poprawki, wymagają osobnego uzgodnienia i mogą zostać wprowadzone za dodatkowym, wskazanym przeze mnie wynagrodzeniem.

9. Wpłacony Zadatek nie podlega zwrotowi.

10. Uiszczając końcową cenę Produktu na indywidualne zamówienie, Kupujący pomniejsza ją o kwotę wpłaconego Zadatku.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca oferuje następujące metody dostawy:

a. Dostawa do paczkomatu InPost, koszt 14,99 zł/ paczkę;

b. Dostawa na adres domowy kurierem, koszt 18,00 zł/paczkę;

c. Dostawa na adres domowy innym przewoźnikiem wg aktualnych stawek;

d. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu pod adresem podanym we wstępie.

2. Sprzedawca zamówienie wysyła w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, (nie dotyczy zamówień indywidualnych, opisanych w §8 Regulaminu).

3. Sprzedawca oferuję dostawę na terenie Polski. Możliwość i koszt wysyłki zagranicznej możesz ustalić ze Sprzedawcą indywidualnie, pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@nitula.pl lub telefonicznie +48 664 601 729 lub za pośrednictwem platformy Allegro, Etsy lub OLX.

4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, że to on go ponosi.

§ 7 Realizacja umowy

1. Prawidłowo opłacone Zamówienie objęte Umową Sprzedaży Sprzedawca pakuje i wysyła w dni robocze od poniedziałku do piątku wybraną przez Kupującego metodą dostawy w ustalonym z Kupującym terminie, wskazanym w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. h.

2. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Produkty z różnym terminem realizacji, wiążący dla Sprzedawcy jest najdłuższy z terminów wskazanych dla poszczególnych zamawianych Produktów. Zamówienie jest zrealizowane w momencie nadania przesyłki zawierającej Zamówienie, wybraną przez Kupującego podczas składania Zamówienia metodą.

3. Faktura wystawiana jest na żądanie Kupującego. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

§ 8 Produkty na indywidualne zamówienia

1. Poza Produktami prezentowanymi w Sklepie, Sprzedawca wykonuje także Produkty na indywidualne zamówienie Kupującego.

2. Aby złożyć indywidualne Zamówienie na Produkt, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail biuro@nitula.pl, w celu ustalenia możliwości wykonania i szczegółów, w tym terminu realizacji indywidualnego zamówienia.

3. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, składanie indywidualnego zamówienia przebiega zgodnie z procedurą opisaną w § 4 począwszy od ust. 1 b.

§ 9 Zgodność towaru z umową

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar zgodny z umową. Jeśli jednak zdarzy się tak, że towar nie będzie zgodny z umową, a Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień opisanych poniżej i w Ustawie o prawach konsumenta. Do pozostałych kupujących nie stosuje się poniższych postanowień.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia, o ile ujawni się on w ciągu dwóch lat od dostarczenia. Jeśli termin przydatności towaru jest dłuższy, odpowiedzialność jest wydłużona do upływu tego terminu. Jeśli umowa dotyczy towaru niepełnowartościowego, a Kupujący wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru, jej brak nie stanowi podstawy odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową przez naprawę lub wymianę.

4. Zgłoszenia niezgodności z umową Kupujący może dokonać w dowolnej formie, w tym na formularzu reklamacyjnym dostępnym pod adresem biuro@nitula.pl lub na końcu regulaminu jako zał.1 do Regulaminu, wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail wskazany na wstępie.

5. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji zalecane jest podanie danych umożliwiających identyfikację kupującego i zamówienie (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer zamówienia, przedmiot zamówienia), wskazanie niezgodności towaru z umową oraz żądanie Kupującego.

6. Zgłoszenie Sprzedawca rozpoznaje w terminie 14 dni od jego otrzymania i w tym terminie poinformuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie zgłoszenia za uzasadnione.

7. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może wymiennie dokonać wymiany, gdy Kupujący zażąda naprawy lub dokona naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany.

8. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o możliwości doprowadzenia towaru do zgodności z umową, Kupujący udostępni Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie do 14 dni i poniesie związane z tym koszty.

9. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową i Kupujący otrzymał odmowę doprowadzenia towaru do zgodności z umową, można żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy również wtedy, gdy: Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową; brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany; Sprzedawca poinformował lub z okoliczności wynika, że nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej pozostaje wartość towaru niezgodnego z umową do wartości towaru zgodnego z Umową.

13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

14. W razie odstąpienia od umowy, kupujący powinien niezwłocznie zwróć towar, odpowiednio go zabezpieczając. Koszty zwrotu pokrywa Sprzedający.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie tej samej umowy, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, chyba że odpowiednie przepisy przewidują inną możliwość.

16. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy lub skorzysta z obniżenia ceny, wpłatę lub jej odpowiednią część Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, przy czym Sprzedający może wstrzymać się do momentu otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania (w przypadku odstąpienia).

17. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Zwrot wpłaty nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu (lub ostatniego z Produktów w przypadku Zamówienia rozłożonego na kilka dostaw), z wyjątkiem ust 2.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

a) produktów na indywidualne zamówienie, o których mowa w § 8, gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

3. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie, w tym za pomocą formularza dołączonego do Regulaminu lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem, itp. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca wyraźnie zaproponował, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Produkt należy odesłać na adres: Paszyn 350, 33-326 Paszyn.

6. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży ponosi Kupujący.

7. Sprzedawca zwraca Kupującemu lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy Zamówienia do Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeśli został przez niego poniesiony, do wysokości najtańszego oferowanego przeze mnie sposobu dostawy. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, ma prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11 Promocje i przedsprzedaże

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo promocji na warunkach określonych każdorazowo w regulaminie danej promocji.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, organizacji ograniczonych czasowo obniżek cen i do oferowania Produktów nieodpłatnych wszystkim lub wybranym kupującym. Zasady akcji promocyjnych mogą być określone odrębnie, np. w osobnym regulaminie.

3. Promocje, udzielanie rabatów i oferowanie Produktów nieodpłatnych odbywają się bez naruszenia praw Kupujących i mają zastosowanie tylko do Umów Sprzedaży Produktów zawartych w czasie ich obowiązywania, zgodnie z warunkami widocznymi każdorazowo w Sklepie. Nie mają one zastosowania do Umów Sprzedaży Produktów zawartych przed terminem ich obowiązywania.

4. Przedsprzedaż to zaproszenie do zwarcia umowy dotyczącej wybranych produktów, przed oficjalnym wprowadzeniem ich do sprzedaży. Zasady przedsprzedaży mogą być określone odrębnie, np. w osobnym regulaminie.

5. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego przed jego złożeniem.

6. Jeśli termin realizacji lub inne warunki przedsprzedaży ulegną zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o tym na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. Jeśli Kupujący nie akceptuj tych zmian, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.

7. Przedsprzedaż nie łączy się z akcjami promocyjnymi, chyba że Sprzedający wskazała inaczej.

8. Produkt objęty przedsprzedażą lub akcją promocyjną Kupujący może zamówić tak samo, jak pozostałe produkty.

9. Zasady przedsprzedaży i akcji promocyjnych mają zastosowanie tylko do zakupów dokonanych w

ramach danej przedsprzedaży/akcji promocyjnej i w czasie jej obowiązywania.

10. Możliwość skorzystania z przedsprzedaży lub akcji promocyjnej może zależeć od dostępności produktów.

11. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu, Sprzedający poinformuje o obniżonej cenie oraz o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, Sprzedający poinformuje o najniższej cenie produktu w tym czasie.

§ 12 Reklamacja (rękojmia za wady)

1. Sprzedający, jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za ewentualne wady fizyczne lub prawne Produktów objętych Umową Sprzedaży.

3. Wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą Sprzedający odpowiada do wysokości kwoty wpłaconej za Zamówienie i kosztów dostawy. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

4. Kupujący, będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Korzyści i ciężary związane z Produktem, a także niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Przedsiębiorcę w chwili wydania przesyłki zawierającej Produkt przewoźnikowi. Kupujący będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie dokonać czynności służących ustaleniu odpowiedzialności przewoźnika.

5. Uprawniony do reklamacji Kupujący może według własnego wyboru złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy lub żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Reklamacja powinna zostać złożona przez złożenie jednoznacznego oświadczenia w dowolnej formie, w tym na formularzu reklamacyjnym dostępnym w załączniku Regulaminu. Reklamacja może zostać wysłana na adres e-mail: biuro@nitula.pl lub poczta tradycyjną. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji zalecane jest podanie danych umożliwiających identyfikację Kupującego i Zamówienia obejmującego reklamowany Produkt, przedmiotu reklamacji (wady Produktu) oraz żądania Kupującego związanego z reklamacją.

7. Sprzedający reklamacje rozpoznaje w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuję o tym Kupującego w takiej samej formie, w jakiej złożył reklamację.

8. Szczegółowe, obowiązujące w przypadku Umów Sprzedaży zasady reklamacji uregulowane zostały w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576.). Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz tutaj: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

9. Koszty związane z reklamacją złożoną przez Kupującego będącego Konsumentem ponosi Sprzedający.

§ 13 Prawa własności indywidualnej i zasady uczciwej konkurencji

1. Wszelkie prezentowane przez Sprzedającego Produkty, wraz z ich nazwami, zdjęciami i opisami, znaki towarowe oraz usługi, a także publikowane przeze mnie treści, formularze, dokumenty prawne, teksty, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Prawa do utworów, o których mowa w ust. 1, należą do Sprzedającego lub posiada on stosowną licencję na ich używanie i podlegają ochronie.

3. Niedozwolone jest naruszanie praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1, w szczególności ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego, z wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Niedozwolone jest również kopiowanie zewnętrznej postaci Produktów prezentowanych w Sklepie, za pomocą technicznych środków reprodukcji, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (naśladownictwo), a także wszelkie inne zachowania stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji wskazane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Naruszenie powyższych uprawnień może grozić odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 14 Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest  Sprzedający , czyli Agnieszka Markowicz prowadząca działalność nierejestrową w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń: Paszyn 350, 33-326 Paszyn, biuro@nitula.pl.

2. Możesz skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@nitula.pl.

3. Sprzedający prowadzi stronę internetową ze sklepem internetowym. Wobec tego wykorzystuje on technologię plików cookies. Pliki cookies używane są również przez Platformy, na których działam na zasadach opisanych w ich politykach prywatności.

4. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez Sprzedawcę plików cookies, przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego znajdziesz w https://www.nitula.pl/polityka-prywatnosci/ oraz na https://www.nitula.pl.

§ 15 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie próby wyjaśnienia wszelkich ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w związku z zawieraniem Umów Sprzedaży i świadczeniem usług na rzecz Kupującego, na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Kupujący – Konsument, w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, może skorzystać z bezpłatnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub z pomocy powołanych do tego organów krajowych, w tym

m.in.:

a) Stały Polubowny Sąd Konsumencki,

b) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,

c) Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumenta.

3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich organów.

4. Więcej informacji na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 16 Treści użytkowników

1. Niedozwolone jest przekazywanie przez użytkowników treści niezgodnych z prawem Unii Europejskiej lub danego państwa członkowskiego oraz treści niezgodnych z Regulaminem (łącznie: treści niedozwolone).

2. Treściami niezgodnymi z Regulaminem są treści:

a) niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub nielegalne zgodnie z definicją zawartą w akcie o usługach cyfrowych,

b) mające charakter spamu, zawierające reklamy lub promujące produkty/usługi/działalności mogące być uznane za konkurencyjne do produktów/usług/działalności Sprzedającej,

c) niezwiązane z przedmiotem działalności Sprzedającej,

d) propagujące przemoc, agresję, znieważające, zniesławiające, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób nieetyczne lub niebezpieczne,

e) obraźliwe, wulgarne niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz netykietą, rozumianą jako zbiór zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w Internecie,

f) naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste, w tym prawo do wizerunku, Sprzedającej lub osób trzecich,

g) naruszające zasady wystawiania opinii opisane w tym regulaminie.

3. Moderacja treści:

a) Sprzedający może monitorować i weryfikować treści zamieszczone przez użytkowników w związku z udostępnianiem przez Sprzedającego usług pośrednich i podejmować odpowiednie działania w związku z treściami niedozwolonymi. Nie ma jednak obowiązku monitorowania treści ani aktywnego badania ich legalności. Moderacja przebiega w sposób niezautomatyzowany, niearbitralny, obiektywny i proporcjonalny oraz z zachowaniem należytej staranności ( samodzielnie weryfikuję treści w serwisie).

b) Moderacja ma na celu w szczególności wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie niedozwolonych treści, przekazywanych przez użytkowników.

c) Jeśli uzyskam wiedzę lub wiadomość, że związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług pośrednich użytkownik przekazał treści niedozwolone, Sprzedający bezzwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy tylko uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

4. W przypadku przekazania przez użytkownika treści niedozwolonej lub innego zachowania użytkownika niezgodnego z Regulaminem, Sprzedający może podjąć decyzję o:

a) usunięciu/uniemożliwieniu dostępu/ograniczeniu widoczności treści niedozwolonej,

b) czasowym zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi lub jej części na rzecz użytkownika.

5. Jeśli Kupujący zauważy w miejscach świadczenia przez Kupującego usług pośrednich treść, którą uważa za niedozwoloną, może poinformować Sprzedającego o tym, wysyłając wiadomość na adres biuro@nitula.pl lub korzystając z formularza zgłoszenia dostępnego tutaj.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) wyjaśnienie, dlaczego Kupujący uważa daną treść za treść niedozwoloną,

b) wskazanie, gdzie znajduje się treść niedozwolona (np. podanie dokładnego adresu URL i/lub ewentualnie dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację jej lokalizacji),

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE,

d) oświadczenie potwierdzające, że wg wiedzy i dobrej wiary zgłaszającego, wskazane w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawidłowe i kompletne.

6. Zgłoszenie jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań i zastosowania sankcji, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym umożliwia stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – że zgłoszona treść jest niedozwoloną treścią. Jeżeli zgłoszenie jest prawidłowe i zawiera adres elektroniczny zgłaszającego, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, Sprzedawca informuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, niepoprawne lub w inny sposób nie pozwala na jego weryfikację, Sprzedający może wezwać zgłaszającego do jego uzupełniania/poprawy.

7. Decyzję w sprawie zgłoszenia Sprzedający wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia i informuje o niej zgłaszającego i inne osoby zainteresowane, o ile zgłoszenie zawiera elektroniczne dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, informując przy tym o możliwości odwołania się od decyzji.

8. Uzasadnienie decyzji zawiera co najmniej:

I. Wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie treści, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności treści lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich treści albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,

II. Fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,

III. W stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków,

IV. Jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych treści, wskazanie podstawy prawnej, a w przypadku niezgodności z Regulaminem, odpowiedniego postanowienia Regulaminu, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane treści za treści niedozwolone,

V. Jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat możliwości odwołania się od decyzji.

9. Użytkownik, który przekazał treść objętą decyzją oraz zgłaszający, mogą złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, wysyłając je na adres biuro@nitula.pl korzystając z formularza zgłoszenia dostępnego tutaj. Odwołanie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę osoby lub podmiotu odwołującego oraz adres e-mail lub inne dane kontaktowe,

b) wskazanie nieprawidłowości decyzji,

c) uzasadnienie odwołania.

10. Jeżeli odwołanie jest prawidłowe i zawiera adres elektroniczny zgłaszającego, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, Sprzedający poinformuje odwołującego  o przyjęciu odwołania. Jeżeli odwołanie jest niekompletne, niepoprawne lub w inny sposób nie pozwala na jego rozpoznanie, Sprzedający może wezwać odwołującego się do jego uzupełniania/poprawy.

11. Odwołania od decyzji dotyczących treści niedozwolonych Sprzedający rozpoznaje w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonego odwołania, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Rozpoznanie odwołania następuje w sposób niezautomatyzowany, poprzez jego weryfikację przez Sprzedającą. Od decyzji wydanej w wyniku odwołania nie przysługuje odwołanie.

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, informuję o tym właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024r.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw, które przysługują Kupującemu na podstawie wcześniej zawartych ze Sprzedającym umów.

3. Zmiany Regulaminu i wersje archiwalne są ogłaszane. Sprzedający może wprowadzać zmiany w regulaminie. Zmiany nie mają zastosowania do umów zawartych przed ich wejściem w życie. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne w serwisie pod tekstem aktualnego Regulaminu w postaci linków umożliwiających pobranie, na https://www.nitula.pl.  Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ogłoszenia, chyba że postanowiono inaczej.

4. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Wyjątkiem są spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

7. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin Kupującemu przed złożeniem zamówienia oraz przesyłając o na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Możesz go pobrać i dowolnie odtwarzać. Nie możesz go jednak uważać do własnych celów zarobkowych. Link do aktualnego Regulaminu i jego archiwalnych wersji: https://www.nitula.pl/regulamin-sklepu/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży – Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy

Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy

1. Po otrzymaniu Produktu kupionego na odległość, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub inna, wskazana przez Kupującego osoba, odebrała przesyłkę zawierającą kupiony Produkt lub ostatni z kupionych Produktów (w przypadku zakupu wielu Produktów) lub ostatnią partię/część kupionych Produktów (w przypadku dostarczenia partiami/w częściach).

3. Aby odstąpić od umowy, poinformuj mnie o swojej decyzji, składając mi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu (np. e-mailem na adres biuro@nitula.pl). Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do Regulaminu Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Poinformuj Sprzedającego o odstąpieniu na poniższe dane kontaktowe: NITULA Agnieszka Markowicz, e-mail: biuro@nitula.pl. Potwierdzenie otrzymania Twojego oświadczenia Sprzedający wyśle Ci niezwłocznie na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

a) Produkt odeślij na adres wskazany w pkt 3 w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem 14. dnia.

b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

d) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Kupującego, zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

e) Uwaga: Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

f)  Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Kupujący użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

g) Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem płatności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NITULA Pracownia Krawiecka Agnieszka Markowicz

Paszyn 350, 33-326 Paszyn,
adres e-mail: biuro@nitula.pl

– Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-

Data zawarcia umowy odbioru przesyłki  …………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

Obserwuj nas na instagramie

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału o identyfikatorze 1.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.